top of page

Premium usluga

bpmMC je glazbeni servis namijenjen svima koji svojim gostima, klijentima ili korisnicima usluga žele pružiti potpun ugođaj, istovremeno se i po tome razlikujući i ističući, stvorena iz potrebe od ljudi s višegodišnjim iskustvom u ugostiteljstvu i radiju.

Premium service

The bpmMC is a music service intended for anyone who wants to provide a complete atmosphere to their guests, customers or service users, while differentiating and highlighting them, created out of needs by the people with years of experience in the hospitality industry and radio broadcasting.

Stvaramo atmosferu

Ako ste zadovoljni profilom svojih gostiju/korisnika ili na njega ne možete utjecati, prilagodit ćemo im odabir glazbe i pojačati osjećaj ugode što uvijek pridonosi boljoj potrošnji te/ili ćemo ju složiti sukladno viziji o pozicioniranju Vašeg brenda na tržištu, te time zaokružiti brendiranje.

Želite li promijeniti strukturu gostiju u svom ugostiteljskom objektu, recite nam kakve goste želite i mi ćemo složiti glazbu za njih.

We create an atmosphere

If you are satisfied with the profile of your guests / users, or you can not influence it, we will adjust music selection to them and enhance the feel of pleasure and thus increase consumption and/or we will adjust it according to your brand vision and complete your branding.
If you want to change the structure of guests in your catering facility, tell us what kind of guests you want and we will chose music to attract them.

Budite dosljedni

U poslovima vezanim uz pružanje usluga, ugođaj nemalo doprinosi općem dojmu korisnika. Stoga se mnogo pozornosti posvećuje uređenju i prezentaciji, vizualnom doživljaju, a zvučni se nerijetko zanemari. Glazba je jedna od vještina koja nas čini ljudima i bitna je uvijek i svuda.

Be consistent

In terms of providing services, the sense of pleasure contribute to the overall impression of the user. So much attention is devoted to interior and presentation, visual experience, and audio is too often ignored. Music is one of the skills that makes us human and is important, always and everywhere.

Budite posebni

Svaki od naših korisnika nama je poseban i tako mu pristupamo. Pažljivo i studiozno pripremamo odabir glazbe koji odgovara baš njemu, odnosno njegovim korisnicima, u određeno doba dana, svakog dana u tjednu. Ne postoje dva jednaka bpm MUSIC.CHANNEL-a.

Be special

Each of our users is unique to us and we treat them that way. We carefully and skillfully prepare the choice of music that is right for their customers, at certain times of the day, every day of the week. There are no two same bpm MUSIC.CHANNELS.

Budite prepoznatljivi

Za razliku od sličnih servisa, mi imamo reklame. Vaše. Umjesto poruka radio stanica, nebrojenih reklama i više ili manje duhovitih voditelja, priuštite svojim korisnicima samo svoje poruke i pokažite da ste mislili baš na sve!

Be recognizable

Unlike similar services, we have advertisements. Yours. Instead of radio station messages, countless ads, and more or less witty radio hosts, give only your messages to your users and show that you are thinking of everything!

Budite sigurni

Uživajte u glazbi sa svojim gostima/korisnicima bez strepnje od kontrole nelegalnog sadržaja u računalu. Oslobodite osoblje obveze biranja 'pravog' kanala i sebe bojazni da glazba ovisi o njihovom raspoloženju. Ili raspoloženju gostiju 'na šanku'...

Be safe

Enjoy music with your guests/users with no fear of controlling illegal content in your computer. Unload your staff from obligation to choose the 'right' channel and yourself of fear that music depends on their mood. Or the guest's 'mood'...

Ljepota jednostavnosti

bpmMC ne zahtjeva ništa što već nemate. Potrebno Vam je samo računalo/tablet (obično ono s blagajnom) spojeno na pojačalo i stabilna internetska veza.

The beauty of simplicity

bpmMC does not require anything you do not already have. You only need a computer/tablet (usually a cash register) connected to the amplifier and stabile web connection.

Benefiti

 • korisnicima usluga pružate potpun ugođaj, istovremeno se i po tome razlikujući i ističući

 • pojačan osjećaj ugode pospješuje potrošnju

 • zaokruženo brendiranje kompanije

 • ista glazba u svim radnim jedinicama

 • legalan izvor glazbe

 • glazba neovisna o raspoloženju osoblja

 • osoblje oslobođeno 'brige' o glazbi

 • isključivo Vaše reklame, znakovi i poruke u neograničenim količinama

 • dodatna zarada od reklama dobavljača

 • pravovremena i neizostavna informacija o uslugama i proizvodima

 • jednostavno korištenje

Benefits

- give your customers a complete atmosphere while being different and distinguished
- an increased sense of comfort promotes consumption
- rounded company branding
- same music in all work units
- legal source of music
- music independent of staff mood
- staff free from 'worry' about music
- exclusively your advertisements, signs and messages in unlimited quantities
- additional earnings from vendor ads
- timely and indispensable information on services and products
- easy to use

bottom of page